SPRAWOZDANIE z działalności Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej za okres sprawozdawczy 9.12.2008 – 12.01.2010 r.

Dodane przez () dnia 09-05-2010
Relacje >>

Szanowni zebrani.
Minął oto kolejny rok naszej działalności. Czas więc na podsumowanie. Dokonajmy go wspólnie. Proszę o wysłuchanie sprawozdania i rzeczowe uwagi na temat prezentowanych spraw.

Obecny Zarząd naszego Koła wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9.12.2008 roku i przedstawia się następująco:

• Jerzy Jurczak - Prezes
• Zdzisław Górywoda - V-ce Prezes
• Lucyna Bardel - V-ce Prezes
• Henryk Kozik - V-ce Prezes
• Renata Kopeć - Sekretarz
• Maria Borgieł - Skarbnik
• Juliusz Borth - Członek Zarządu
• Tadeusz Kozieł - Członek Zarządu
• Grzegorz Wnętrzak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

• Jan Brylski - Przewodniczący
• Benedykt Homa - Członek Komisji
• Roman Skrudlik - Członek Komisji

W okresie sprawozdawczym w składzie Zarządu nie nastąpiła żadna zmiana.
Stan liczebny naszego Koła na dzień dzisiejszy wynosi ogółem 76 członków w tym 13 honorowych i 63 czynnych. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost liczebności naszego Koła o 4 osoby.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, planu pracy, sprawy bieżące.

W ciągu minionego roku odbyło się pięć wykładów szkoleniowych oraz jedno szkolenie w terenie (bielski zamek), które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto odbyły się wyjazdy na szkolenia licencyjne do Pienińskiego (wrzesień) i Ojcowskiego Parku Narodowego. Ten drugi wyjazd, który miał miejsce w dniach 7-8 listopada - jak zawsze w perfekcyjny sposób przygotowany przez kol. Włodzimierza Poloka - był niezwykle cennym doświadczeniem w pracy przewodnickiej i chcielibyśmy, by znalazł się on na stałe w kalendarzu szkoleniowym naszego Koła. Przy okazji gorące podziękowania dla kol. Włodka.

Nasi koledzy Przewodnicy wraz z Oddziałem PTTK w Bielsku – Białej zorganizowali i poprowadzili trzy wycieczki szkoleniowe. Były to wyjazdy do Warszawy (marzec - kol. Zbigniew Majtczak), do Budapesztu (czerwiec - kol. Grzegorz Wnętrzak) i w Jeseniki (październik - kol. Lucyna Bardel i kol. Stanisław Krzewiński).

Po raz pierwszy w historii naszego Koła w lutym zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Światowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego. Z tej okazji nasi koledzy bezpłatnie oprowadzali turystów po mieście, a z oferty tej skorzystało ok. 120 osób, głównie młodzieży szkolnej. Chciałbym tu podziękować tym kolegom, którzy poświęcili swój czas i bezinteresownie oprowadzali grupy, a są to: Lucyna Bardel. Jan Baraś, Benedykt Homa, Grzegorz Królak, Jan Pieczora, Jerzy Jurczak.
Podsumowaniem obchodów ŚDPT było spotkanie w schronisku na Szyndzielni na które zaproszenie przyjęli:
• Jan Gorczyca - członek Komisji Rewizyjnej ZG PTTK,
• Henryk Russek - Prezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej,
• Ryszard Syrokosz - Prezes Koła Przewodników w Cieszynie,
• Henryk Juszczyk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta w Bielsku-Białej.

Wysłuchaliśmy tam krótkiej historii obchodów Światowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego oraz bardzo ciekawego referatu traktującego o historii Przewodnictwa w naszym Kole przygotowanego i wygłoszonego przez kolegę Stanisława Krzewińskiego. Nie mogło oczywiście zabraknąć towarzyskiej wymiany poglądów jak i turystycznej piosenki przy akompaniamencie gitary w wykonaniu niezawodnego kol. Janusza Kwiatkowskiego. Obu wymienionym oraz kol. Juliuszowi Borth przy tej okazji chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wkład pracy jaki włożyli w przygotowania jak i samo spotkanie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano kilka imprez i tak:

• w grudniu 2008 i 2009 odbyły się tradycyjne spotkania wigilijne w schronisku na Magurce, przy okazji dziękuję kol. Tadeuszowi Kozieł za wykonanie pięknych śpiewników z kolędami w minionym roku,
• 24 stycznia odbyło się karnawałowe spotkanie w skansenie „U Podkuwki” w Jaworzu,
• 10 maja miała miejsce pielgrzymka Ludzi Gór na Groń Jana Pawła II.

Przedstawiciele naszego Koła brali również udział w szeregu imprez zorganizowanych przez inne organizacje. I tak m.in.:

• 18 grudnia 2008 w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe w siedzibie Rady Samorządu Przewodników PTTK woj. Śląskiego w którym udział wzięli Lucyna Bardel i Jerzy Jurczak,
• 20 lutego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji ŚDPT w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w którym udział wzięli Tadeusz Kozieł oraz Jerzy Jurczak,
• 23 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Cieszynie odbyła się promocja książki p.t. „Via sacra”, w której uczestniczyło kilku członków naszego Koła (W. Polok, J. Baraś, L. Bardel, J. Jurczak),
• 28 lutego odbyły się w Istebnej VII Igrzyska Zimowe Przewodników PTTK. Reprezentanci naszego Koła w składzie: Renata Kopeć, Juliusz Borth, Jerzy Jurczak - zajęli czołowe lokaty w swoich kategoriach i w konsekwencji zajęli pierwsze miejsce w kategorii zespołowej zdobywając tym samym Puchar Przechodni Prezesa Koła Przewodników PTTK w Cieszynie.
• 14 marca odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK w Bielsku-Białej. Na zjeździe tym wybrano nowe władze pośród których znaleźli się też członkowie naszego Koła. Prezesem Oddziału został Jerzy Jurczak, v-ce Prezesem Lucyna Bardel, Skarbnikiem Juliusz Borth, a w skład sądu koleżeńskiego weszli Maria Borgieł i Roman Skrudlik.
• 27 listopada odbyło się w Mikołowie uroczyste spotkanie z okazji 50 rocznicy istnienia Koła Przewodników przy PTTK w Mikołowie. W spotkaniu tym uczestniczył J. Jurczak przekazując w imieniu naszego Koła okolicznościowe wydawnictwo oraz list gratulacyjny.

Już po raz czwarty odbył się na naszym terenie ogólnopolski Rajd Bankowców. Zdecydowaną większość tras poprowadzili Przewodnicy z naszego Koła, wzięliśmy również po raz kolejny na siebie ciężar organizacyjny i logistyczny tego ogromnego przedsięwzięcia. Dobra współpraca z Biurem Podróży As – Tour z Jeleniej Góry zaowocowała wpłatą na rzecz naszego Koła kwoty 1.000,00 zł na naszą działalność statutową.
Jeżeli już jesteśmy przy sponsoringu, to również dzięki osobistemu zaangażowaniu się kol. T. Kozieł na nasze konto wpłynęła kwota 250,00 zł a także bezpłatnie wykonana została nowa pieczątka naszego Koła. Dzięki kol. Renacie Kopeć bezpłatnie wykonany został baner naszego Koła.

Z prac organizacyjnych należy podkreślić fakt opracowania nowego wzoru ankiety Przewodnika, na podstawie których zaktualizowana została lista Przewodników na naszej stronie internetowej. Niestety nie wszyscy nasi koledzy ankietę tę złożyli.

W dalszym ciągu prowadzona jest nasza strona internetowa, na której zamieszczane są wszystkie komunikaty, ogłoszenia oraz informacje z branży turystycznej. W minionym roku liczba odwiedzin naszej strony od początku jej istnienia przekroczyła 100 000! A dokładnie strona nasza odwiedzona została w sumie 106 316 razy.
W roku 2009 stronę odwiedzono 32 028 razy co jest w porównaniu z rokiem 2008 wynikiem lepszym o 5665.
Zapraszamy wszystkich do współredagowania strony. Jeżeli ktoś ma ciekawe informacje, zdjęcia lub uwagi, którymi zechce się podzielić prosimy o kontakt.

Nasza działalność to jednak nie same tylko sukcesy. Podjęliśmy próbę połączenia Koła „Przewodnik” z Kołem Przewodników. Pomimo wielu spotkań i rozmów na ten temat, pomimo ogromu pracy jaką wykonali kol. J. Borth, L. Bardel, R. Kopeć, T. Kozieł przy opracowywaniu nowego regulaminu nie udało nam się do tego doprowadzić. Nie skorzystaliśmy również z zaproszenia do wzięcia udziału w Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 29-30 maja, a który mógł być doskonałą okazją do promocji naszego Koła.

Na zakończenie, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali naszą działalność. Dziękuję szczególnie Wam wszystkim obecnym tu dzisiaj. W ten sposób akcentujecie przynależność do naszego Przewodnickiego Koła i dajecie świadectwo, że jego przyszłość nie jest Wam obojętna.

Dziękuję Komisji Rewizyjnej, której członkowie z głosem doradczym uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Zarządu naszego Koła (dot. J. Brylskiego i R. Skrudlika).

Życzę wszystkim w bieżącym roku dużo zdrowia, spokoju, ładnej pogody i samorealizacji na przewodnickim szlaku.
 

Ostania zmiana: 27-05-2010 o 17:57

[wróć]