Walne Zebranie Sprawozdawcze

Dodane przez (jurek) dnia 16-02-2018
Relacje >>

W dniu 12 grudnia 2017r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Koła. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Wysłuchaliśmy sprawozdania z działalnosci Zarządu w minionym roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
Dokonaliśmy także wyboru delegatów na Wojewódzką Konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK oraz Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK.
Na zakończenie zabrania przyjęto Uchwałę obejmującą m.in. zgłoszone w czasie dyskusji wnioski.
W załączeniu Protokół Walnego Zebrania.

Tekst i foto: Jurek Jurczak

Sprawozdanie z działalnosci Zarządu przedstawił Prezes - J. Jurczak  Uczestnicy w skupieniu słuchają sprawozdań...  Uczestnicy w skupieniu słuchają sprawozdań...  Przewodniczący Komisji Mandatowej Z. Majtczak stwierdził prawomocność obrad

i ponownie Z. Majtczak tym razem w imieniu Komisji Skrótacyjnej ogłasza wyniki wyborów  Przewodniczący Komisji Skrótacyjnej Z. MajtczakProtokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku – Białej z dnia 12 grudnia 2017 r.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1.    Otwarcie Zebrania, powitanie osób przybyłych
2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania (głosowanie)
3.    Wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie)
4.    Wybór protokolanta (głosowanie)
5.    Wybór Komisji Mandatowej (głosowanie)
6.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie)
7.    Sprawozdanie z działalności Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku – Białej     za                okres od 2013 – 2016 r. - Prezes
8.    Sprawozdanie z działalności finansowej Koła - Skarbnik
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji
10.    Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatową
11.    Dyskusja nad sprawozdaniami
12.    Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy (głosowanie)
13.    Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie)
14.    Wybory Delegatów na Wojewódzką Konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK oraz na Wojewódzką                                  Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK
15.    Wolne wnioski
16.    Przyjęcie Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
17.    Zakończenie zebrania

    Ad 1
Prezes Koła, Jerzy Jurczak powitał przybyłych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej.

    Ad.2
Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Kolegów Przewodników, którzy odeszli od nas na zawsze – przyjaciół z naszego Koła oraz Kół zaprzyjaźnionych m.in. kolegę Ryszarda Syrokosza z Koła w Cieszynie.
Przedstawiony przez Prezesa, Jerzego Jurczaka porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zebranych. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1

    Ad 3
Przewodniczącym Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego przy jednym głosie wstrzymującym się został  kol. Mirosław Ostrowski.

    Ad 4
Protokolantem jednogłośnie wybrano kol. Renatę Kopeć.

    Ad 5
Do Komisji Mandatowej przy trzech głosach wstrzymujących przyjęto:
    kol. Zbigniewa Majtczaka
    kol. Włodzimierza Poloka
    kol. Stanisława Wolnego

    Ad 6
Do Komisji Uchwał i Wniosków z trzema głosami wstrzymującymi się wybrano:
    kol. Krystynę Dunat
    kol. Małgorzatę Kancler
    kol. Mirosławę Pędzierską - Łukowicz

    Ad 7
Sprawozdanie z działalności Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017do 30 listopada 2017 r przedstawił Prezes Zarządu Jerzy Jurczak
(Załącznik nr 2)

    Ad 8
Sprawozdanie z działalności finansowej Koła za okres sprawozdawczy przedstawiła Skarbnik Koła kol. Renata Błasiak
( Załącznik 3)

    Ad 9
Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Grzegorz Biesok.
( Załącznik 4)

    Ad 10
Komisja Mandatowa w składzie Zbigniew Majtczak, Włodzimierz Polok, Stanisław Wolny w przedstawionym protokole stwierdziła prawomocność Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w drugim terminie.
W Zebraniu wzięło udział 21 członków Koła co stanowi 25 % uprawnionych.
Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 5
Lista obecności na Walnym Zebraniu stanowi załącznik nr 6

    Ad 11
Dyskusja:
- kol. Krystyna Dunat – zapytała o możliwość zakupu koszulek z logo naszego Koła
- kol. Jerzy Jurczak – wyjaśnił, że Logo musi być zatwierdzone przez Zarząd Oddziału PTTK. Złożyliśmy
             stosowne pismo, oczekujemy odpowiedzi. Po zatwierdzeniu przez Oddział zrobimy
             zamówienia. Koszt koszulki to około 30 zł
- kol. Renata Błasiak – przedstawiła wysokość składek członkowskich PTTK na nowy 2018 rok. Składka
             Klubowa pozostaje bez zmian. Poprosiła, by korzystać z pomocniczego konta bankowego,
             a nie wpłacać podczas szkoleń. Należy się zastanowić co zrobić by więcej osób
             uczestniczyło w szkoleniach.
- kol. Jerzy Jurczak – schronisko na Magurce, odmówiło nam w tym roku gościny na Wigilię. Byłoby to już 20
             spotkanie na Magurce. Musimy znaleźć inne lokum. Propozycja restauracji „Pod Kuźnią”
             w Wilkowicach, godzina 12.00 – przyjęta przez zebranych.

    Ad 12
Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.
Walne Zebranie Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

    Ad 13
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zebrania Mirosław Ostrowski złożył wniosek o przekształcenie Komisji Mandatowej w Komisję Skrutacyjną.
Wniosek o przekształcenie Komisji Mandatowej w składzie:
    kol. Zbigniew Majtczak
    kol. Włodzimierz Polok
    kol. Stanisław Wolny
w Komisję Skrutacyjną został jednogłośnie przyjęty przez uczestników Zebrania.

    Ad 14
Prezes Koła Jerzy Jurczak wyjaśnił, że zwołanie Zebrania we wcześniejszym niż planowano terminie jest wynikiem konieczności dokonania wyboru delegatów na Konferencję Samorządu Przewodników PTTK oraz Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK.
Zgłoszono następujące kandydatury na Delegatów na Wojewódzką Konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK oraz Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK:
    - Jerzy Jurczak
    - Mirosław Ostrowski
    - Krzysztof Gucwa
    - Katarzyna Walasik
    - Zdzisław Górywoda

Jerzy Jurczak przypomniał, że wybory powinny być przeprowadzone w sposób tajny.. Walne Zebranie może przyjąć formułę głosowania jawnego, ale głosowanie takie musi być przeprowadzone osobno na każdego z kandydatów. Równocześnie złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania w sposób jawny j.w.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna w składzie:
    kol. Zbigniew Majtczak
    kol. Włodzimierz Polok
    kol. Stanisław Wolny
    ogłosiła wyniki głosowania:

Kandydaci na Delegatów na Wojewódzką Konferencję Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK otrzymali następującą liczbę głosów:
    - Jerzy Jurczak               – 21
    - Mirosław Ostrowski      – 21
    - Krzysztof Gucwa          – 20
    - Katarzyna Walasik       – 21
    - Zdzisław Górywoda     – 21

Kandydaci na Delegatów na Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK otrzymali następującą liczbę głosów:
    - Jerzy Jurczak               – 21
    - Mirosław Ostrowski      – 21
    - Krzysztof Gucwa          – 20
    - Zdzisław Górywoda     – 21

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7

    Ad 15
Wolne wnioski:
- kol. Jerzy Jurczak – przedstawił propozycję planu szkoleń na przyszły rok 2018
  Plan szkoleń został przyjęty jednogłośnie.
- kol. Zdzisław Górywoda – wyjaśnił pojęcie przewodnika PTTK. Po uwolnieniu zawodu przewodnika PTTK opracowało testy i nadaje   takie uprawnienia. Osoby które już je nabyły mogą otrzymać stosowne legitymacje. Z wnioskiem do Zarządu   Głównego PTTK   występuje Koło. Na podstawie zdanych egzaminów PTTK wystawia legitymację.
  Zaproponował umieszczenie planu szkolenia na stronie internetowej oraz zasad opłacania składek klubowych.

    Ad 16
Komisja Wniosków i Uchwał w składzie:
- Krystyna Dunat
- Małgorzata Kancler
- Mirosława Pędzierska - Łukowicz
przedstawiła wnioski i uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego:
    1.Przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Koła
    2.Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej Koła
    3.Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
    4.Udzielić absolutorium Zarządowi Koła
    5.Umieścić na stronie internetowej Koła plan szkolenia oraz zasady opłacania składek.
   
    Uchwała nr 1/2017
Członkowie Beskidzkiego Koła przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej zebrani w dniu 12 grudnia 2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym jednogłośnie przyjęli przedstawione wnioski.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 8

    Ad 17
Przewodniczący zebrania kol. Mirosław Ostrowski podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego.

Protokolant:                                Przewodniczący zebrania:
Renata Kopeć                                Mirosław Ostrowski

Ostania zmiana: 16-02-2018 o 11:09

[wróć]